Všeobecné obchodní podmínky CRM ZDARMA.cz - CRM Expanzo - organizéru pro firmy

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

1. DHO s.r.o., IČ 28446542, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka číslo 142094, dále jen „Poskytovatel“, poskytuje tímto zákazníkovi nevýhradní, nepřenosné právo využívat služby, které pomohou vygenerovat na datové uložiště zákazníka databázi fyzických a právnických osob z otevřených dat poskytovaných úřady, orgány státní moci, statistickým úřadem a z veřejně dostupných informací, které samy o sobě subjekty prezentují.  (dále jen „Služby“) a jejich zakoupené aktualizace v souladu s těmito podmínkami a dle jejich specifikace, nebo specifikace objednávky. Zákazník smí používat veškerá data a software, která jsou součástí Služby, výhradně pro vnitřní potřebu své organizace a v souladu s nařízením GDPR.

 
2. Pokud se v rámci těchto VOP bavíme o „Zákazníkovi“, zahrnuje to jak fyzickou nebo právnickou osobu, tak její zaměstnance, kteří Službu využívají jako uživatelé.

3. Služba v rámci smlouvy o dílo (dále jen „Zakázka“), umí pro Zákazníka vytvořit databázi z otevřených dat poskytovaných úřady, orgány státní moci, statistickým úřadem a z veřejně dostupných informací, které samy subjekty údajů o sobě prezentují. Zákazník souhlasí, že tyto data budou použity výhradně pro vnitřní potřebu své organizace a v souladu s nařízením GDPR.


4. V případě, že Zákazník využije dat poskytovaných Službou nebo Zakázkou pro direct marketingové účely, zavazuje se tak učinit výhradně v rámci nabídky výrobků a služeb, které souvisí s předmětem podnikání dotčených subjektů. Poskytovatel získal data z otevřených dat a z veřejných zdrojů, z prezentací subjektů na Internetu, případně dle zadání zákazníka a od Producentů dat v souladu s právními předpisy ČR u dat týkajících se České republiky, nebo v souladu s právními předpisy jiných států u dat z jiných zemí.

 5. Zákazník nesmí kopírovat, přenášet či zpřístupnit v jakékoliv formě data, Službu, Zakázku nebo jejich části mimo svou organizaci. Zákazník je povinen zabránit jakémukoliv zneužití Služeb, Zakázek, osobních údajů nebo jejich částí svými zaměstnanci nebo třetí osobou. Zákazník smí Služby, Zakázky a poskytovaná osobní data používat pouze pro vlastní potřebu dle oprávněných zájmů vyplývajících z GDPR  a v souladu se zákony České republiky. Služby, Zakázky a poskytovaná data nesmí být využity pro účely produktů konkurujícím službám Poskytovatele.

6. Zákazník bere na vědomí, že software použitý pro práci na Zakázkách a při poskytování Služeb je vlastnictvím organizací Poskytovatele nebo třetích stran poskytující data, eventuálně jiných subjektů a obsahuje autorská práva jež jsou předmětem zákonné ochrany. Zákazník nesmí dekompilovat, zveřejňovat ani prodávat jakýmkoliv způsobem a v jakékoliv formě software, přístup ke Službě, data a datové struktury, které jsou součástí Služby nebo Zakázky.

7. Zákazník zakoupením Služby získává nevýhradní právo Službu používat po dobu zakoupené licence a dle rozsahu, který zakoupil. Poskytovatel se zavazuje dodat Zákazníkovi objednaný počet pravidelných aktualizací Služby. Poskytovatel vynaloží úsilí k tomu, aby byly dodrženy termíny jednotlivých aktualizací. Ve výjimečných případech si však vyhrazují právo na zpoždění.

8. Poskytovatel se trvale snaží udržovat Službu aktuální a kvalitní, nenese však odpovědnost za správnost ani za vhodnost využití Služby nebo jejích částí k zamýšleným účelům.

9. V okamžiku vytvoření skupiny subjektů, okamžiku exportu skupiny subjektů, okamžiku uložení subjektu do úložiště nebo dodáním Zakázky se automaticky Zákazník stává správcem údajů a je povinen s nimi pracovat v souladu s GDPR.

10. Záznamy jednotlivých subjektů nemusí být vždy kompletní, například nemusí být vyplněny všechny položky v záznamu (jako e-mail, telefon a podobně). Cena Služby nebo Zakázky  bez ohledu na počet vyplněných položek zůstává stejná. Zákazník prohlašuje, že byl před objednáním Služby, Zakázky seznámen s jejím obsahem, funkcemi, rozsahem. Záruka na dodávaný software je 6 měsíců.

11. Poskytovatel a Třetí strany zajišťující realizaci Zakázky nebo poskytnutí Služby nenesou odpovědnost za jakoukoliv nesrovnalost, chybu, přerušení nebo zpoždění ve zpřístupnění Služby, Zakázky či jejich aktualizací způsobené nepředvídatelnými okolnostmi mimo působení Poskytovatele a Třetí strany zajišťující realizaci, tj. takzvanou vyšší mocí. Za vyšší moc se považují zejména živelné události, svévolné jednání třetích osob, povstání, pouliční bouře, stávky, pracovní výluky, bojkotování práce, obsazení majetku důležitého pro plnění povinností vyplývajících z této smlouvy, války (vyhlášené i nevyhlášené), změna politické situace, která vylučuje nebo nepřiměřeně ztěžuje výkon práv a povinností z této smlouvy, nebo jakákoli jiná podobná příčina.

12 Poskytovatel ani Třetí strany zajišťující realizaci Zakázky a poskytování Služby nenesou žádnou odpovědnost za jakékoliv ztráty způsobené komukoliv v souvislosti s používáním informací poskytovaných Službou. Právo využívat zakoupené Služby zaniká porušením těchto Všeobecných obchodních podmínek ze strany Zákazníka a to konkrétně okamžikem, kdy se Zákazník dopustí jakéhokoliv jednání v rozporu s Všeobecnými obchodními podmínkami.

13. Jedno heslo k přístupu do webové Služby umožňuje použití Služby v jeden okamžik pouze jednomu uživateli zákazníka, přičemž za jeden okamžik se považuje interval 5 minut. Pro další uživatele používající současně tutéž Službu je nutné zakoupit novou licenci.

14.  Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze zakoupení Služby a realizací Zakázky a těchto Všeobecných obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany si sjednávají místní příslušnost pro vedení sporů u Městského soudu v Brně.

15. Zákazník nesmí: užívat Služby současně na více počítačích než kolik je stanoveno v objednávce, pořizovat rozmnoženiny a dále je šířit, půjčovat, pronajímat, převádět získaná oprávnění či jiným nepovoleným způsobem nakládat s daty vytvořenými Službou, obcházet systém ochrany pomocí hesel pro instalaci. Webová služba umožňuje využívání Služby tak, že současně může Službu používat maximálně tolik uživatelů zákazníka, kolik přístupů má Zákazník zakoupeno. Využívání Služby nad uhrazený rámec může být automaticky zablokováno.

16. Pro případ porušení ustanovení článků 1., 4., 5., 6. těchto licenčních podmínek ze strany Zákazníka se sjednává pokuta ve výši 50 000 Kč (slovy padesát tisíc korun), nebo 5 násobku standardní licence (bude zvolena pokuta výhodnější pro Poskytovatele) za každé jednotlivé porušení. Náhrada škody tímto není dotčena. Jakákoliv práva, která nejsou Zákaznikovi vysloveně udělena v těchto podmínkách, mu nepřísluší.

17. Zákazník souhlasí s tím, že v případě, že přes opakované písemné upozornění Poskytovatele neuhradí pohledávku Poskytovateli vyplývající z objednávky Služby, Zakázky, může jej Poskytovatel zveřejnit v seznamu neplatících zákazníků a to po celou dobu trvání pohledávky, tj. až do provedení úplné úhrady vzniklé pohledávky.

18. Nevyčerpané předplatné za Služby je nevratné. V případě vypnutí služby z důvodu nezaplacení faktury jsou data ukládána data 30 dnů na serveru, ale nejsou zobrazována kupujícímu. Po uplynutí 30- ti dnů dojde k automatickému ukončení služby. Poskytovatel Služby v případě nezaplacení faktury negarantuje kompletnost uchovaných dat.
 
19. Uvedení e-mailových adres v datech poskytovaných Službou, nebo poskytnutých v rámci Zakázky neznamená automatický souhlas vlastníků těchto adres k zasílání nevyžádaných nabídek. Zákazník a jeho zaměstnanci musí v případě využití těchto adres postupovat v souladu s platnými právními předpisy ČR a platnými právními předpisy států do kterých subjekty údajů spadají.

20. Zákazník je povinen platit Poskytovateli cenu stanovenou dle ceníku. Cena je stanovena Poskytovatelem. Potvrzením objednávky je i myšleno objednání Služby, Zakázky přes e-shop, e-mail či podobně.

21. V případě pravidelné licence na Služby může Poskytovatel vystavit fakturu na další období 1 měsíc před vypršením zaplacené licence. Nebylo-li dohodnuto ve smlouvě jinak, je faktura (případně zálohová faktura) splatná ve lhůtě 14 dnů.

22. Zákazník souhlasí s tím, že při využívání Služby jsou zaznamenávány statistiky o jejím používání za účelem kontroly využívání licence a zkvalitňování Služby. Více v přesných podmínkách Ochrany informací Služby.

23. Poskytovatel je oprávněn kontrolovat dodržování těchto VOP. Podpisem objednávky, zakoupením a zaplacením Služby vyjadřuje Zákazník bezvýhradný souhlas s VOP.

24. Odstoupení od závazné objednávky Služby není možné po zprovoznění verze Služby pro konkrétního Zákazníka, nebo po zaslání přístupového hesla Zákazníkovi. V případě pochybností o termínu dodání Služby se má za to, že byla dodána nejdéle 3. pracovní den po obdržení platby na účet Poskytovatele.

 25. Zákazník souhlasí s podmínkami ochrany informací. Více zde:

https://www.crm-zdarma.cz/ochrana-informaci/

26.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí od 25.5.2018.


Upgrade na CRM nové generace

Jako jediný na trhu propojí organizér (CRM), satelitní sledování vozidel a databázi firem.


Vyzkoušejte si CRM EXPANZO - je to gratis

Stáhněte si zdarma
      Google Play     


Všechna práva vyhrazena DHO s. r. o. © 2009 - 2018. Všeobecné obchodní podmínky Zásady ochrany osobních údajů
Naše projekty: www.logbookie.eu          www.expanzo.com             www.freelogbook.biz          call.expanzo.com


Vytvořila společnost